Чисти технологии, зелени технологии, иновации с медицински и козметични цели, решения за креативните и рекреативните индустрии - това са част от целите на пазарно ориентираните изследвания, които ще се правят в шест новоизградени центъра за компетентност. Проектите ще се осъществят с 121 млн. лева по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Договорите с бенефициентите - университети и научни организации, бяха сключени преди дни, а крайният срок за изграждане на центровете е декември 2023 г. Част от парите ще отидат за строително-монтажни работи и оборудване на лаборатории. Друга - за провеждане на изследвания, чиято основна цел е да се подпомогне бизнесът и да се увеличи конкурентоспособността на икономиката.

Медицина, зелени технологии, биоресурси

С общ бюджет над 47 млн. лева са още два проекта, които ще се изпълняват по компонент "Индустрия за здравословен живот и биотехнологии". Водещ партньор по първия проект, който се нарича "Устойчиво оползотворяване на биоресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти", е Институтът по органична химия с Център по фитохимия към Българската академия на науките (БАН). Вторият се нарича "Център за компетентност "Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)" и ще се осъществява от Медицинския университет - Пловдив. Изграждането на центъра за компетентност на Института по органична химия на БАН ще струва 23.7 млн. лева. Целите са разработване на зелени технологии за създаване на иновативни фитопродукти за медицински, козметични и хранителни цели, стимулиране на земеделски производители от различни райони за култивиране на ЛАР като устойчив поминък, както и опазване на растителното биоразнообразие в страната чрез разработване на интелигентни и щадящи подходи и технологии за оползотворяването му. С 1.5 млн. лева ще бъдат изградени 14 лаборатории, които са част от научна инфраструктура за извършване на пазарно ориентирани изследвания, фокусирани към ефективно и устойчиво използване на националните биоресурси от лечебни и ароматни растения и оползотворяване на агробиоотпадъци и др. В центъра ПАРИМЕД, който ще бъде изграден с 23.4 млн. лева, ще се правят научни изследвания в областта на персонализираната медицина с акцент върху онкологията, онкохематологията, интензивната медицина, иновативни лекарствени носители за прицелна терапия, биоинженерни технологии и биосензори. За целта с 1.5 млн. лева ще бъдат изградени няколко лаборатории.

Дигитализация и креативни индустрии

Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) ще реализира единствения проект по компонент "Информатика и информационни и комуникационни технологии" с бюджет 13.3 млн. лева. Проектът се нарича "Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни". Водещ партньор по единствения проект в компонент "Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии" е Висшето училище по мениджмънт, а бюджетът е същият - 13.3 млн. лева. Проектът е "Център за компетентност за интелигентни решения в креативните и рекреативните индустрии (ИНКРЕА)".

В центъра за компетентност на УНСС ще извършват научни изследвания и ще създават иновативни решения, които ще осигуряват развитието на фирмите и организациите в България да осъществяват дигитализация на своята дейност с прилагане на информационно-комуникационни технологии в среда на Големи данни. Целта е да се повиши конкурентоспособността на икономиката. Центърът ще се помещава в преподавателската читалня в университета, която ще бъде оборудвана за 500 хил. лева.

Висшето училище по мениджмънт във Варна и няколко научни организации са партньори в изграждането на център за компетентност, чието централно звено ще бъде в морската столица. За строително-монтажни работи са отделени около 800 хил. лева, с които ще се изградят няколко лаборатории. Сред тях за 3D заснемане, кинематика и следене на обекти, за 3D дигитализация, пространствена визуализация и репродукция на обекти, както и за ex citu консервация. Целта на проекта е създаване на научни продукти с добавена стойност за икономиката в съответствие с най-добрите международни стандарти и практика, партньорство с бизнеса и съвместно сътрудничество.

 

Мехатроника и чисти технологии

Софийският университет "Св. Климент Охридски" и Техническият университет - Габрово, са водещи партньори в двата проекта по компонент "Мехатроника и чисти технологии", всеки от които е с бюджет от 23.6 млн. лева. Първият е "Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика", а вторият - "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии".

 

Центърът за компетентност на Софийския университет и още шест научни организации ще бъде изграден на три модула "Води", "Твърди отпадъци" и "Трансфер", като за нуждите на първия ще бъде изградена нова сграда. За строително-монтажни дейности са заложени близо 3.5 млн. лева. В сумата влиза и оборудване на лабораторни комплекси. Целта на проекта е да се създаде ефективно функционираща инфраструктура, за да се стимулират иновациите в технологиите за устойчива околна среда и кръгова икономика, както и за обезвреждане на твърди отпадъци и за реализация на енергийно и ресурсно ефективна икономика. Ще се разработват иновативни биотехнологии за пречистване на води, ще се получават нови строителни материали и водород от отпадъчни води.

Техническият университет - Габрово, и още шест научни организации ще изградят втория център за компетентности по компонент "Мехатроника и чисти технологии". В него ще се извършват пазарно ориентирани научни изследвания от водещи изследователи и техните екипи в две направления - интелигентни мехатронни системи и технологии и енергоспестяващи системи и чисти технологии. Ще се създават нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност, конкурентни предимства и повишаване на добавената стойност на продуктите при производство на специализирано оборудване, машиностроене и уредостроене, компоненти за производство на автомобили, сервосистеми, електронни и електромеханични изделия, роботика, химически продукти и др. Идеята е центърът да стане място, където "бизнесът, държавата и науката си подават ръка". Предстои реконструкция на четири сгради в Габрово, Пловдив и София, в които ще се изградят лаборатории, а за целта са отделени 4.8 млн. лева.

Pin It

Платете онлайн

 

ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС В ДКБ

Размерът на годишния членски внос в ДКБ е 50 лв., а за специализанти и докторанти - 25 лв. За проверка на дължимите суми по членския внос можете да се обръщате със запитване към техническия секретар на ДКБ на адрес bsc.office@yahoo.com или на GSM 0889 788446. Плащане по банков път, с платежно нареждане по сметката на ДКБ в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, София 1000, пл.„Света Неделя” 7 SWIFT/BIC: UNCRBGSF IBAN: BG98 UNCR 9660 1001 8539 10 Плащане чрез модула за онлайн плащания (epay сметка / банкова карта / банкомат). Полетата по-долу се попълват на кирилица и сумите са в български лева. След попълване на полетата кликнете върху бутона "Плащане on-line". При дължим членски внос за предходни години, плащането покрива първо членските задължения за изминалите периоди, и след това – за текущата година. Допълнителна информация: ДКБ е "Получател с потребителско ниво 3 – регистриран клиент" в системата на epay.bg. При плащане с кредитна/дебитна карта не е необходимо да въвеждате идентификационен код. А ако сте вече регистриран потребител на epay.bg просто въведете в полетата потребител и парола - съответно вашите данни за epay.bg и си спестете таксата за превода - 2.9% от сумата.

Моля, при всяко плащане вписвайте в полето трите имена и годината (годините), за която плащате членски внос!!!

Име Презиме Фамилия Основание (до 100 знака) Сума
BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки